fbpx

Warunki użytkowania
platformy akademiarealna.pl

I. Postanowienia ogólne 

Warunki użytkowania Serwisu Internetowego akademiarealna.pl określają zasady użytkowania i świadczenia usługi elektronicznego dostępu do Serwisu internetowego, umożliwiającego przeglądanie przez Użytkowników treści zawartych na wszystkich podstronach serwisu, naukę zdalną poprzez dostęp do lekcji e-learningowych oraz rejestrację na lekcje na żywo oraz wydarzenia organizowane przez Właściciela Serwisu.

II. Definicje: 

Serwis, Serwis Internetowy, Platforma – platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, dostępna jako strona www.akademiarealna.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami i funkcjonalnościami; 

Właściciel Serwisu, Organizator, Fundacja PRO – Fundacja PRO, Gajowniki 19d, 16-070 Choroszcz; 

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej; Serwis nie jest przeznaczony dla użytkowników poniżej 13 roku życia. 

Warunki, Warunki Użytkowania – niniejsze Warunki użytkowania Serwisu Internetowego,

Trener – autor merytoryczny i prowadzący szkolenie, lekcję lub inny materiał edukacyjny dostępny w Serwisie Internetowym

Lekcja/Wydarzenie w czasie rzeczywistym/LIVE – spotkania stacjonarne lub online, które odbywają się na żywo, nie są materiałami nagranymi wcześniej i w większości przypadków nie mają możliwości ponownego odtworzenia.

Dane Logowania, Dane Dostępowe – w przypadku Wydarzeń/Lekcji w Czasie Rzeczywistym odbywających się online, Użytkownik otrzyma w wiadomości e-mail unikalny link i instrukcje logowania do spotkania internetowego. 

E-Learning – materiały multimedialne dostępne w Serwisie, które zostały nagrane z wyprzedzeniem i mogą być odtwarzane w dowolnym momencie, bez interakcji z prowadzącym. 

Lekcja Video – materiał audiowizualny w formie filmu video udostępniony w Serwisie Internetowym na potrzeby realizowania celów opisanych w Postanowieniach Ogólnych niniejszych Warunków Użytkowania. 

Podcast – materiał audio w formie audycji do słuchania udostępniony w Serwisie Internetowym na potrzeby realizowania celów opisanych w Postanowieniach Ogólnych niniejszych Warunków Użytkowania. 

E-Book, ebook – plik, zazwyczaj w formacie PDF, do pobrania w formie elektronicznego artykułu, podręcznika lub zeszytu ćwiczeń udostępniony w Serwisie Internetowym na potrzeby realizowania celów opisanych w Postanowieniach Ogólnych niniejszych Warunków Użytkowania. 

Polityka Prywatności – dokument dostępny na stronie akademiarealna.pl/polityka-prywatnosci/ określający klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych i wykorzystywania plików “cookies”.

III. Dostępność Serwisu

1. Serwis  jest dostępny za pośrednictwem sieci Internet przez całą dobę 7 dni w tygodniu za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt 11 i 12. 

2. Transmisja danych pomiędzy Serwisem, a przeglądarką internetową zabezpieczona jest protokołem SSL wykorzystującym minimum 128 bitowy klucz szyfrujący.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie opisane zostały w Polityce Prywatności. 

4. Dostęp do treści edukacyjnych w Serwisie jest bezpłatny, a Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, by znieść bariery dostępności treści. Korzystanie z lekcji nie wymaga logowania, treści Serwisu dostępne są na różnych urządzeniach, a ich wygląd może być modyfikowany w sposób ułatwiający korzystanie osobom niedowidzącym. 

5. Właściciel zastrzega, że z przyczyn technicznych mogą wystąpić przerwy w dostępie do Serwisu. 

6. Właściciel zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany zakresu dostępnych danych i funkcjonalności Serwisu

IV. Prawa autorskie i prawa do wizerunku

1. Właściciel zastrzega sobie prawa autorskie do koncepcji Serwisu, elementów identyfikacji wizualnej MUER, MUER Akademia Talentów, MUER Realiści 15+, MUER Rada Młodych oraz do wszystkich treści udostępnianych w Serwisie. 

2. Wykorzystywanie w dowolnych celach i/lub publikacja w innych mediach zdjęć, Podcastów, Lekcji Video, Ebooków lub tekstów pochodzących z Serwisu bez zgody Właściciela jest surowo zabronione. Wyjątek stanowi udostępnienie linku do Serwisu lub jego podstrony, które jest dozwolone.

3. Wkład merytoryczny do lekcji E-learningu zostały dostarczony przez Trenerów. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności z prawdą lub naruszenie praw w treściach otrzymywanych od Trenerów, ale zobowiązuje się reagować niezwłocznie, jeśli takie naruszenie zostanie mu zgłoszone, poprzez wyłączenie naruszającego prawa materiału do wyjaśnienia sprawy lub bezterminowo.

4. Właściciel ma prawo usunąć dowolne zgłoszenie z Serwisu jeśli zachodzi podejrzenie, że łamie ono prawo, narusza prawa autorskie, narusza prawa do wizerunku lub jest niezgodne z niniejszymi Warunkami Użytkowania.  

5. Wyrażając zgodę na publikację dostarczonej Lekcji Video, Podcastu, Ebooka, zdjęcia Trenera lub innych materiałów przesłanych Właścicielowi, Trener potwierdza iż posiada do nich odpowiednie prawa i wyraża zgodę na wykorzystanie przez Właściciela dostarczonych materiałów oraz wizerunku i danych osobowych Trenera poprzez ich publikację w Serwisie oraz w celach marketingowych w innych kanałach komunikacji (media społecznościowe, telewizja, radio, prasa, portale). 

6. Wyrażając zgodę na publikację dostarczonej Lekcji Video, Podcastu, Ebooka, zdjęcia Trenera lub innych materiałów przesłanych Właścicielowi, Trener wyraża zgodę na ich modyfikację przez Właściciela, w tym na edycję, zmianę szaty graficznej, montaż audio/video, podział na części, usunięcie fragmentów. Trener zastrzega jednak, że nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawne lub merytoryczne, które byłyby efektem w/w modyfikacji. 

7. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że materiał multimedialny udostępniony w Serwisie łamie jego prawa do wizerunku lub prawa autorskie, powinien niezwłocznie zgłosić to Właścicielowi korzystając z danych dostępnych na stronie akademiarealna.pl/kontakt/

V. Wydarzenia i Lekcje w Czasie Rzeczywistym

1. Lista dostępnych oraz archiwalnych Wydarzeń i Lekcji LIVE dostępna jest w Serwisie, w zakładce LIVE

2. Proces rejestracji na każde Wydarzenie/Lekcję LIVE określony jest przez Właściciela każdorazowo w opisie Wydarzenia/Lekcji LIVE. 

3. Rejestracje automatyczne, realizowane poprzez formularze internetowe wymagają podania danych kontaktowych niezbędnych do potwierdzenia uczestnictwa w Wydarzeniu/Lekcji LIVE. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości z potwierdzeniem uczestnictwa wynikające z błędnego podania danych przez Uzytkownika lub z blokady wiadomości przychodzącej przez skrzynkę odbiorczą email Użytkownika (tzw. “filtry SPAM”). 

4. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać Danych Logowania do spotkań LIVE osobom trzecim. 

5. Właściciel może korzystać z zewnętrznych platform i narzędzi do technicznej organizacji spotkań LIVE. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z regulaminami tych narzędzi, a dołączając do spotkań LIVE potwierdza, że w/w regulaminy akceptuje. 

VI. Odpowiedzialność

1. Użytkownik  nie może wykonywać w Serwisie działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu, które mogą doprowadzić do jego awarii lub awarii innych systemów komputerowych, w szczególności mogących mieć wpływ na dostępność, integralność lub poufność danych udostępnianych z wykorzystaniem Serwisu.

2. Właściciel nie odpowiada za nieuprawniony dostęp osób trzecich do spotkań LIVE  w przypadku udostępnienia przez Użytkownika Danych Dostępowych osobie trzeciej lub w przypadku ich utraty przez Użytkownika.

3. Właściciel nie odpowiada za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów komputerowych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego przesył danych.

4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu  spowodowany przyczynami technicznymi (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu lub inne), jak również względami bezpieczeństwa lub z innych przyczyn niezależnych od Właściciela (siła wyższa lub działanie osób trzecich).

5. Właściciel dokłada wszelkich starań, by technologia wykorzystywana w Serwisie była kompletna, bezpieczna i wdrożona z należytą starannością, Właściciel nie ponosi jednak odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowego działania narzędzi wykorzystywanych w budowie Serwisu, tj. systemu WordPress i wykorzystywanych w nim komponentów (tzw. pluginy).

6. Użytkownikowi  przysługuje prawo zgłaszania reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu  na podstawie niniejszych Warunków

7. Reklamacje mogą być zgłaszane drogą e-mailową na dane udostępnione na stronie akademiarealna.pl/kontakt/

8. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków. Informacja o zmianie Warunków będzie każdorazowo zamieszczana w Serwisie

9. Warunki dostępne są w Serwisie Internetowym